08-05-2018 | Nooit meer moe van de aardappel demodag 31 mei 2018

Nooit meer moe van de aardappel demodag 31 mei 2018

Onder dat motto organiseert de stuurgroep Plan van Aanpak AM gezamenlijk met Innovatie Veenkoloniën en WUR in Valthermond een aardappel demo-dag op 31 mei aanstaande. De aardappel staat die dag centraal op de proefboerderij ’t Kompas te Valthermond aan het Noorderdiep 211. En in het bijzonder wordt de beheersing van aardappelmoeheid uitgelicht. In recente jaren hebben zich namelijk virulentere AM populaties kunnen manifesteren. Om daar met verstand en beleid het hoofd aan te bieden hebben LTO, NAV, TBM en Avebe het gezamenlijke initiatief genomen om een Plan van Aanpak in te richten. De BO Akkerbouw ondersteunt dat Plan financieel uit de reserves van het oude Productschap Akkerbouw.

Virulentere AM populaties zullen uiteindelijk beheerst worden met een verbeterde resistentie tegen de aardappelcysteaaltjes Globodera rostochiensis en Globodera pallida. Dat is echter een traject van meerdere jaren. In de tussenliggende tijd is het zaak om de verspreiding en verdere ontwikkeling van die populaties zo veel mogelijk te vertragen. Elementen van de strategie om dat op bedrijfsniveau te bewerkstelligen zijn o.a. de bestrijding van opslag, het op verantwoorde wijze verwerken van tarra en machines zo veel mogelijk reinigen als die van het ene perceel naar het andere gaan. Om die zaken praktische invulling te geven op het boerenbedrijf, worden een aantal zaken gedemonstreerd op de proefboerderij ’t Kompas.

Op 31 mei worden innovatieve gerobotiseerde, zelfstandig werkende machines getoond om aardappelopslag te bestrijden. De laatste stand van de techniek zal er gedemonstreerd worden. Of dat direct al effectief en praktijkrijp is, zal dan blijken, maar in elk geval worden de uitvinders met elkaar in contact gebracht. Parallel aan de demo-dag zal een workshop georganiseerd worden, om afspraken te kunnen maken voor dat vervolgtraject. Er zal best nog wat ontwikkelingswerk uitgevoerd moeten worden, voordat een definitieve, en effectief werkende robot op de markt gebracht kan worden om de problemen met aardappelopslag te helpen oplossen. Inbreng van de praktijk voor dat traject is van belang en stimuleert de uitvinders om marktgerichte innovaties door te voeren.

Op de demo-dag is bovendien een eenvoudige systematiek te zien om tarra te behandelen voordat het teruggaat naar het land. Van inundatie is bekend dat het een dodende werking heeft op AM en het is zaak om een boervriendelijke en praktische methode uit te werken om dat te doen en bovendien de tarra na inundatie weer makkelijk terug te brengen naar een perceel. Op de proefboerderij ligt een uitgebreide validatieproef om dat te demonstreren en er aan de hand van die ervaringen zal een praktische handleiding worden opgesteld om het probleem van AM verspreiding via tarragrond in te dammen. Nooit meer moe als gevolg van de onzorgvuldige verspreiding van AM via tarragrond.

Voorkomen is beter dan genezen. Echter als een perceel toch een stevige besmetting met AM heeft, dan zijn er ook mogelijkheden om dat te saneren. Het aardappelgewas is een uitstekend AM lokgewas, mits het de aaltjes geen gelegenheid geeft om cysten te vormen. Om dat te effectueren, moet de aardappelplant rond de langste dag van het jaar gedood worden. Bij de proefboerderij ligt een validatieproef om aardappelen als vanggewas voor AM in combinatie met een vanggewas voor een ander vrij-levend aaltje te demonstreren. Er zijn hoge verwachtingen van zo’n combinatie, zeker als er veel organische stof aan de bodem wordt toegevoegd: het concept werd dan ook de ‘bio bodem boost’ genoemd. Genoeg om te bekijken en met collega’s en onderzoekers te bespreken. De stuurgroep van het Plan van Aanpak AM hoopt dan ook u in grote getalen te begroeten op 31 mei a.s. te Valthermond.

Jeroen Kloos, 8 mei 2018.
Terug naar het overzicht