06-02-2018 | Brochure Aardappelmoeheid

Hier treft u de brochure aan 'Beheersing van AardappelMoeheid' aan.

De brochure "Beheersing van Aardappelmoeid" kunt u hier bekijken.

De brochure is een update van de brochure die in het kader van het Aaltjesactieplan van het voormalige Produktschap Akkerbouw in 2011 is uitgegeven. Aanleiding was toen de vondst van virulente Globodera pallida populaties in zowel Nederland als Duitsland. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden voor niet chemische bestrijding zoals inundatie en anaërobie die reden zijn de brochure uit 2011 bij de tijd te brengen.

 

Aardappelmoeheid (AM) wordt veroorzaakt door deaardappelcysteaaltjes Globodera rostochiensis en G. pallida. Beide organismen staan vermeld op de quarantainelijst van de Europese Unie. Dat betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de verspreiding van deze organismen te voorkomen. De EU en Nederland hebben daarvoor regelgeving opgesteld.

 

Aardappelcysteaaltjes geven opbrengstschade bij de teelt van aardappel en besmettingen zijn een gevaar voor de export van pootgoed en ander plantmateriaal, zoals bloembollen en bomen.

 

In deze brochure wordt de beheersing en regelgeving beschreven aan de hand van de nieuwste onderzoeken, inzichten en beleidsregels. Deze kennis kan worden ingezet om op een effectieve manier om te gaan met aardappelcysteaaltje.

 

Deze brochure is tot stand gekomen onder redactie van dhr. L. Molendijk nematoloog van Wageningen University & Research | Praktijkonderzoek AGV, in opdracht van de Branche Organisatie Akkerbouw.

 

De ontwikkeling van virulente Globodera pallida populaties en de opkomst van Globodera rostochiens (Ro4, Ro5?) geeft alle aanleiding om de beheersing van AardappelMoeheid op scherp te zetten. Wanneer de resistente rassen geen soelaas meer bieden wordt de teelt van pootgoed onmogelijk en komen de opbrengsten van consumptie- en zetmeelaardappel onder druk te staan. De afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen wordt weer groter terwijl de beschikbaarheid daarvan allerminst zeker is. De enige die dit in de hand heeft is de teler zelf! De opkomst en verspreiding van de virulente populaties moeten we maximaal vertragen om de kwekers de tijd te geven de nieuwe gebruikswaardige rassen met afdoende resistente te ontwikkelen en in de markt te zetten. In deze cruciale fase ligt het spreekwoordelijke verdronken kalf op de loer.

 

Begin daarom vandaag met uw eigen AM strategie door:

 

  • maximale bestrijding van aardappelopslag
  • In overleg met uw adviseur(s) per perceel een
  • plan van aanpak te maken
  • planmatige inzet van intensieve bemonstering (AMI)
  • actiefgebruik te maken van de perceelsspecifieke informatie van de aanwezige aardappelcysteaaltjes
  •  inzet rassenkeuzetoets voor het ontdekken van virulente populaties
  • zonodig (plaatselijk) de teeltfrequentie aan te passen
  •  juiste inzet van resistentie in rassen
  •  strategische inzet van chemische en niet chemische bestrijdingsmaatregelen bij aangetoonde noodzaak

 

 

Officiële bemonstering aanvragen bij de NAK:

https://www.nak.nl/am/aanvraag/

 

 

Melding bestrijdingsmaatregel: https://www.NVWA.

nl/onderwerpen/ aardappelmoeheid/documenten/

communicatie/ formulieren/archief/2016m/link-13-

melding- bestrijdingsmaatregel-aardappelmoeheid

 

Lijst met resistente rassen:

https://www.NVWA.nl/onderwerpen/aardappelmoeheid/

documenten/communicatie/diversen/archief/2016m/

aardappelmoeheid-lijst-van-in-nederland-beschikbareaardappelrassen-

met-bijbehorende-resistentieniveausvoor-

aardappelmoeheid

 

Ontheffing teeltvoorschriften:

https://www.NVWA.nl/onderwerpen/teeltvoorschriftenakkerbouw-

en-tuinbouw/teeltvoorschriftaardappelmoeheid

 

Melden grondontsmetting:

https://mijn.rvo.nl/grond-ontsmetten

Afzet tarragrond https://www.NVWA.nl/onderwerpen/

aardappelmoeheid/tarragrond-en-afzet-aardappelen/

erkende-verwerkers-van-aardappeltarragrond

 

Informatie over besmetverklaringen en formulieren

om activiteiten te melden kunt u vinden op:

www.NVWA.nl/onderwerpen/plantenziektenen-plagen/

dossier/aardappelmoeheid1/besmetverklaringen

 

Vragen over plantenziekten en -plagen kunt u

voorleggen aan de Voedsel en Waren Autoriteit

www.NVWA.nl/organisatie/contact

 

Wageningen

Bezoekadres | Geertjesweg 15 | 6706 EA Wageningen

Postadres | Postbus 9102 | 6700 HC Wageningen

T | (0317) 49 69 11

F | (0317) 42 17 01

 

Vragen over besmetverklaringen en aardappelmoeheid

kunnen ook gericht worden aan:

Vragen over besmetverklaringen en aardappelmoeheid

kunnen ook gericht worden aan:

aardappelmoeheid@NVWA.nl

 

Dit is ook de postbus voor telers voor het doen van

meldingen van bestrijdingsmaatregelen e.d.
Terug naar het overzicht