PotatoPol breidt haar verzekeringsdekking uit met wratziekte. Naar de mogelijkheden voor een verzekering is afgelopen jaar intensief onderzoek geweest door Potatopol met verschillende organisaties uit de sector. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een verzoek van LTO werkgroep zetmeelaardappelen. En met succes: vanaf teeltseizoen 2023 zijn leden van PotatoPol niet alleen voor bruinrot, ringrot en PSTVd verzekerd, maar ook voor wratziekte. Een besmetting van een aardappelperceel met wratziekte kan leiden tot waardeverlies van de oogst en een teeltverbod op dat perceel voor minstens 20 jaar. De financiële gevolgen voor de teler kunnen aanzienlijk zijn. PotatoPol biedt daarvoor nu een vangnet.

De NVWA heeft de afgelopen 3 jaren wratziekte aangetroffen in zetmeelaardappelen op diverse percelen in Noordoost Nederland. Deze vondsten zijn gedaan in surveys, die jaarlijks tijdens de oogstperiode worden uitgevoerd door of namens de NVWA. In eerdere jaren zijn ook vondsten gedaan in Noordoost Nederland en tevens op percelen consumptieaardappelen in Zuidoost Nederland. De onzekerheid over mogelijke financiële gevolgen vangt PotatoPol voor haar leden op voor alle aardappelgewassen.
Na een besmet-verklaring van een aardappelperceel door de NVWA vanwege de vondst van wratziekte keert PotatoPol een bedrag uit voor directe gewasschade als de oogst op aanwijzing van de NVWA de originele bestemming verliest en verstrekt daarnaast een aanvullende vergoeding aan de getroffen teler. Na de vondst van wratziekte zal de teler zijn bedrijfsvoering moeten aanpassen. De teler krijgt daarbij meestal te maken met een lagere financiële opbrengst per hectare en dat voor een lange periode. De extra vergoeding biedt hiervoor een gedeeltelijke compensatie en bedraagt voor zetmeelaardappelen en TBM-pootaardappelen € 1.800,- per hectare, voor consumptieaardappelen € 3.600,- per hectare en voor NAK- en ATR-pootaardappelen € 4.500,- per hectare. Deze vergoedingen zijn gerelateerd aan de richtbedragen van PotatoPol voor het verzekerd bedrag per hectare. Indien een teler kiest voor een lager of hoger verzekerd bedrag per hectare dan is de schadevergoeding ook pro rata lager of hoger.

PotatoPol breidt de verzekeringsdekking uit met wratziekte zonder verhoging van de maximale jaarpremie. Of een verhoging van de premie in de toekomst noodzakelijk wordt hangt uiteraard af van de omvang van de uit te keren schadebedragen in de komende jaren. Het beleid van PotatoPol is er in de eerste plaats op gericht om schade te voorkomen. Voor de hele Nederlandse akkerbouwsector is een gezonde aardappelteelt van groot belang. Op een mogelijke besmetting moet dus snel en adequaat kunnen worden gereageerd. Een financiële tegemoetkoming voor de getroffen aardappelteler is daarbij cruciaal. Bent u nog niet verzekerd bij PotatoPol, dan kunt u contact opnemen, tel. 079 – 368 13 22 of info@potatopol.nl Nieuwe leden kunnen tot 1 juni een verzekeringsaanvraag insturen via de website www.potatopol.nl